Přeskočit navigaci

Specialista ochrany hospodářské soutěže

Charakteristika

Specialista ochrany hospodářské soutěže vytváří koncepci opatření podporující dodržování zdravých konkurenčních vztahů na trhu.

Činnosti

  • Implementace pravidel hospodářské soutěže platných v EU do českého právního řádu.
  • Monitorování trhu a tvorba metodických pokynů odhalování a prokazování porušení hospodářské soutěže.
  • Podíl na tvorbě politiky rozvoje odvětví národního hospodářství z hlediska ochrany a podpory hospodářské soutěže.
  • Pravidelné kontroly plnění pravomocných rozhodnutí, včetně plnění uložených opatření k nápravě.
  • Provádění analýz dopadu chování soutěžitele na hospodářskou soutěž a analýzy působení makroekonomických opatření na formování konkurenčních vztahů.
  • Příprava a vyhodnocení podkladů, vyjadřování odborných názorů na jednání rozkladové komise v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
  • Příprava stanovisek k žalobám podávaným proti rozhodnutím Úřadu u Vrchního soudu.
  • Publicistická a poradenská činnost, spolupráce s ostatními orgány státní správy.
  • Samostatná realizace všech úkonů při vyšetřování a správním řízení případů omezení nebo vyloučení hospodářské soutěže.
  • Spolupráce s odbornými subjekty na mezinárodní úrovni a odpovědnost za plnou slučitelnost soutěžního práva s právem ES.
  • Ukládání a vymáhání pokut.
  • Vyhodnocování rozhodovací činnosti v I. a II. stupni správního řízení a doporučení opatření ke zkvalitnění rozhodovacího procesu.
  • Výkon dozoru v oblasti dodržování zákazu uzavírání dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
  • Vypracování rozhodnutí Úřadu dle doporučení rozkladové komise o rozkladech, o návrzích na obnovu řízení nebo o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.
  • Vypracování stanovisek k návrhům zákonů v oblasti hospodářské soutěže.
  • Vytváření koncepce norem zabezpečujících ochranu hospodářské soutěže.
  • Zkoumání nových metod posuzování postavení subjektu na trhu, prokazování kartelových dohod a uplatňování legislativy hospodářské soutěže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 39 059 33 018
24224 - Specialisté podpory podnikání 00 28 474

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.