Přeskočit navigaci

Specialista hospodářské soutěže

Charakteristika

Specialista hospodářské soutěže kontroluje dodržování pravidel ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejné podpory.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním pravidel pro poskytování veřejné podpory a zadáváním veřejných zakázek.
  • Implementace pravidel hospodářské soutěže platných v EU do českého právního řádu.
  • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.
  • Monitoring dostupných tiskovin a informací, které mohou vést k detekci případů dohod narušujících soutěž a k řízení ve věci přezkoumání postupů zadavatelů.
  • Návrh koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností, připomínkování nových právních předpisů a zpracování komplexních stanovisek k těmto předpisům.
  • Podíl na práci rozkladové komise v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
  • Podíl na restrukturalizaci národního hospodářství s cílem vytváření konkurenčních tržních struktur a provádění efektivní demonopolizace.
  • Realizace opatření zamezující protikonkurenčním tendencím ve vývoji tržních struktur.
  • Vytváření koncepce norem zabezpečujících ochranu hospodářské soutěže.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.