Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník veterinární správy

Charakteristika

Samostatný pracovník veterinární správy zajišťuje agendy související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Činnosti

 • Kontrola péče o zdravotní a dietetickou hodnotu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost.
 • Kontrola zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu.
 • Odběr a rozbor vzorků.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Ochrana životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů.
 • Podíl na vytváření nástrojů napomáhajících předcházení nákazám přenosným ze zvířat na člověka.
 • Příprava podkladů k provádění veterinárního dozoru a veterinární asanace.
 • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
 • Spolupráce při prevenci a zdolávání hromadných onemocnění zvířat.
 • Spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
 • Vedení evidence veterinárních opatření, sankcí, registrací a dalších úkonů.
 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3240 - Veterinární technici a asistenti 00 23 533

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.