Přeskočit navigaci

Specialista veterinární správy

Charakteristika

Specialista veterinární správy koordinuje dodržování legislativy v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Činnosti

 • Aktivní účast v orgánech EU a v dalších mezinárodních organizacích a institucích (OIE, FAO, EUFMD).
 • Kontrola dodržování podmínek EU při importu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí.
 • Nařizování mimořádných veterinárních opatření.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Organizace a usměrňování ochrany zvířat před nákazami a jinými onemocněními, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
 • Posuzování transpozice legislativy EU, provádění notifikace směrnic ES, koordinace procesu komitologie a realizace projektů financovaných z fondů EU.
 • Spolupráce v oblasti ochrany zvířat proti týrání.
 • Veterinární laboratorní diagnostika a monitoring "cizorodých látek".
 • Veterinární ochrana příslušného regionu státního území České republiky.
 • Vydávání odborných stanovisek k odvoláním proti rozhodnutím KVS, normám a návrhům právních předpisů.
 • Výkon dozoru nad zdravotní nezávadností živočišných produktů a krmiv, nad podmínkami chovu hospodářských zvířat a nad veterinární asanací.
 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.
 • Zajišťování komunikace mezi inspektoráty, laboratořemi, Národním kontaktním místem RASFFa dalšími odbornými útvary státní správy.
 • Zpracování celostátně platných metodických pokynů k řízení dozorové činnosti.
 • Zpracování kontrolních zpráv, ukládání sankcí a podávání hlášení o zdravotní závadnosti potravin a krmiv živočišného původu příslušným orgánům.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2250 - Veterinární lékaři 31 778 35 228

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.