Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník správy národního parku

Charakteristika

Samostatný pracovník správy národního parku vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a v dalších oblastech státní správy svěřené správě NP jako orgánu ochrany přírody příslušnými zákony a dalšími právními předpisy na území NP a jeho ochranného pásma.

Činnosti

 • Naplňování úlohy dotčeného orgánu státní správy.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách přírody a krajiny a životního prostředí.
 • Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, zejména vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb a dále záměrů, které mohou ovlivnit chráněné části přírody (a životní prostředí) včetně vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000.
 • Provádění státního dozoru v ochraně přírody ve svěřených úsecích a oblastech včetně dokumentace negativních jevů a návrhů opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.
 • Provádění školení a zkoušek stráže přírody a ustanovování strážců (a zpravodajů) a kontrola jejich činnosti.
 • Rozhodování o dalším postupu v případech pozastavení rušivé činnosti.
 • Vedení řízení a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání podle příslušných zákonů a dalších předpisů.
 • Vypracovávání stanovisek, závazných stanovisek a odborných vyjádření.
 • Vyřizování stížností a vedení evidence.
 • Zahajování a vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí.
 • Zajišťování ucelené agendy státní správy ve svěřených úsecích a oblastech podle příslušných právních předpisů.
 • Zpracování podkladů v odvolacím řízení a předání příslušnému odvolacímu orgánu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31421 - Technici agronomové 25 667 24 553
3143 - Technici v oblasti lesnictví 27 610 23 409
31430 - Technici v oblasti lesnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.