Přeskočit navigaci

Specialista plemenářské inspekce

Charakteristika

Specialista plemenářské inspekce koordinuje výkon dozorčí činnosti a spoluvytváří koncepci v oblasti šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských zvířat.

Činnosti

  • Kontrola dodržování zákonných ustanovení u chovatelů, uznaných chovatelských sdružení, chovatelských podniků, oprávněných osob, pověřených osob, provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, obchodníků, dopravců, shromažďovacích středisek, uživatelských zařízení a asanačních podniků, týkající se šlechtění, plemenitby, označování a evidence hospodářských zvířat, registrace hospodářství a provozoven.
  • Ověřování dodržování postupů testování.
  • Ověřování původu určených druhů hospodářských zvířat.
  • Provádění zvláštní kontroly uložené ministerstvem dle pověření nadřízeného.
  • Spolupráce na vypracování metodických postupů kontrol nebo jiných dokumentů ČPI.
  • Spolupráce s příslušnými odbornými institucemi a orgány.
  • Ukládání zvláštních opatření chovatelům - zákaz přemísťování turů.
  • Vypracování zprávy z provedených kontrol.
  • Zjišťování příčin nedostatků a zodpovědných osob a ukládání opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.