Přeskočit navigaci

Samostatný inspektor ochrany ovzduší

Charakteristika

Samostatný inspektor ochrany ovzduší zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší.

Činnosti

 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší.
 • Kontrola plnění uložených opatření.
 • Kontrola výkonu činnosti osob s autorizací MŽP k měření emisí a imisí.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Navrhování metodických pokynů a směrnic pro odbornou činnost oblastních inspektorátů.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Provádění měření, kontrola dodržování emisních limitů znečišťujících látek.
 • Příprava, zajišťování a vyhodnocování tematických prověrek inspekce.
 • Sestavování návrhů plánů kontrol.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Ukládání pokut.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení správních řízení.
 • Vypracování odborných posudků a rozptylových studií.
 • Zajišťování činnosti v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
 • Zajišťování výkonu dozoru v oblasti ochrany ovzduší.
 • Zjišťování nedostatku, škod a jejich příčiny včetně osob zodpovědných za jejich vznik nebo trvání.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.