Přeskočit navigaci

Inspektor ochrany vod specialista

Charakteristika

Inspektor ochrany vod specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany vod.

Činnosti

 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany vod.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany vod.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany vod.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany vod.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Tvorba metodických pokynů na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.
 • Ukládání pokut.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s orgány a organizacemi při prevenci závažných průmyslových havárií a řešení starých ekologických zátěží.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.