Přeskočit navigaci

Inspektor ochrany ovzduší specialista

Charakteristika

Inspektor ochrany ovzduší specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší.

Činnosti

 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany ovzduší.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol, terénních šetření a měření.
 • Koordinace a zajišťování činnosti v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany ovzduší.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Ukládání pokut.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování odborných posudků a rozptylových studií.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.