Přeskočit navigaci

Inspektor ochrany ovzduší specialista

Charakteristika

Inspektor ochrany ovzduší specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší.

Činnosti

 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany ovzduší.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol, terénních šetření a měření.
 • Koordinace a zajišťování činnosti v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany ovzduší.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Ukládání pokut.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování odborných posudků a rozptylových studií.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.