Přeskočit navigaci

Radiologický fyzik specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický fyzik specialista provádí odborné výkony související s radiologickou diagnostickou a terapeutickou činností ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na odděleních lékařské fyziky.

Činnosti

  • Kontrola příslušné dokumentace.
  • Pedagogická a vědecká činnosti.
  • Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti.
  • Provádění zkoušek stability a provozní stálosti přístrojů.
  • Spolupráce při realizaci programu zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování zpracování speciálního filmového materiálu a jeho archivace, provádění kontroly kvality zpracovatelského procesu.
  • Zpracování návrhů aktualizací národních radiologických standardů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2111 - Fyzici a astronomové 42 563 36 524
21113 - Radiologičtí fyzici 00 44 860

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání