Přeskočit navigaci

Inspektor energetické inspekce specialista

Charakteristika

Inspektor energetické inspekce specialista metodický řídí, koordinuje a zajišťuje státní odborný dozor v energetických odvětvích.

Činnosti

  • Komplexní výkon státní inspekce a dozoru nad dodržováním zákona v příslušném oboru energetiky s celostátní působností.
  • Kontrola a vyhodnocování dosažených výsledků činnosti jednotlivých inspektorátů na úseku správního řízení a zpracování souhrnných zpráv.
  • Koordinace inspekčních činností a zpracování plánů inspekcí.
  • Koordinace specializovaných kontrol a cenové kontroly v příslušném oboru energetiky s celostátní působností a to včetně kontroly a vyhodnocování nákladů na tvorbu cen regulovaných komodit kontrolovaných osob.
  • Metodické usměrňování a zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům.
  • Provádění analýz kontrolní činnosti, příprava podkladů a rozborová činnost.
  • Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně, prošetřování stížností, podání a petic.
  • Zajišťování správních řízení vedených v rámci působnosti Státní energetické inspekce.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.