Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky zabezpečuje ověřování pyrotechnických výrobků, provádí odborné činnosti související se zkoušením pyrotechnických výrobků a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály.

Činnosti

  • Poskytování expertíz a informací a provádění odborných školení.
  • Posuzování technické a průvodní dokumentace k pyrotechnickým výrobkům.
  • Provádění kontroly u výrobců, dovozců, vývozců, distributorů v rozsahu zákona o ověřování pyrotechnických výrobků.
  • Provádění odborných činností souvisejících se zkoušením pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí.
  • Příprava podkladů pro technické normy.
  • Řízení mezilaboratorního zkoušení referenčních materiálů, jejich osvědčování (certifikaci) včetně mezinárodní spolupráce.
  • Vedení evidence vzorků pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí včetně potřebných pomůcek k provádění ověřování.
  • Zabezpečení ověřování pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí.
  • Zajišťování označování pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí zkušebními značkami.
  • Zpracování podkladů pro vytváření metodiky a předpisů pro zkoušení a ověřování pyrotechnických výrobků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.