Přeskočit navigaci

Specialista obchodní inspekce

Charakteristika

Specialista obchodní inspekce zajišťuje kontrolu, inspekci a dozor v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu včetně celostátní koordinace a metodického usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh.

Činnosti

 • Informační a poradenská činnost pro občany ve věcech obchodu a služeb.
 • Inspekční a dozorová činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s celostátní působností a odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob.
 • Konzultace, školení a ověřování odborné způsobilosti.
 • Koordinace kontrolní činnosti a dohled nad metodickou správností kontrolních akcí včetně odborné pomoci inspektorům.
 • Provádění státního dozoru v oblasti vnitřního obchodu se zaměřením na ochranu práv občana, dodržování zásad poctivosti, kontrolu jakosti výrobků.
 • Provádění šetření a došetření u kontrolovaných osob včetně opatření ke zjištění prokázané odpovědnosti fyzických osob a uplatnění postihové politiky.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování oznámení, stížností a podnětů.
 • Zpracování informací a zpráv o výsledcích kontrol, návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření.
 • Zpracování metodiky pro provádění inspekční činnosti v oblasti dozoru nad trhem.
 • Zpracování návrhu opatření k řešení příčin nedostatků s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele a ochrany oprávněného zájmu.
 • Zpracování odborných stanovisek k problematice ochrany spotřebitele a oprávněného zájmu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání