Přeskočit navigaci

Specialista obchodní inspekce

Charakteristika

Specialista obchodní inspekce zajišťuje kontrolu, inspekci a dozor v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu včetně celostátní koordinace a metodického usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh.

Činnosti

 • Informační a poradenská činnost pro občany ve věcech obchodu a služeb.
 • Inspekční a dozorová činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s celostátní působností a odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob.
 • Konzultace, školení a ověřování odborné způsobilosti.
 • Koordinace kontrolní činnosti a dohled nad metodickou správností kontrolních akcí včetně odborné pomoci inspektorům.
 • Provádění státního dozoru v oblasti vnitřního obchodu se zaměřením na ochranu práv občana, dodržování zásad poctivosti, kontrolu jakosti výrobků.
 • Provádění šetření a došetření u kontrolovaných osob včetně opatření ke zjištění prokázané odpovědnosti fyzických osob a uplatnění postihové politiky.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování oznámení, stížností a podnětů.
 • Zpracování informací a zpráv o výsledcích kontrol, návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření.
 • Zpracování metodiky pro provádění inspekční činnosti v oblasti dozoru nad trhem.
 • Zpracování návrhu opatření k řešení příčin nedostatků s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele a ochrany oprávněného zájmu.
 • Zpracování odborných stanovisek k problematice ochrany spotřebitele a oprávněného zájmu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání