Přeskočit navigaci

Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce

Charakteristika

Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce se podílí na tvorbě koncepce rozvoje státního zkušebnictví, zpracovává metodiku v této oblasti a zajišťuje autorizace a notifikace českých autorizovaných osob.

Činnosti

 • Koordinace a uplatňování požadavků právních předpisů vztahujících se k autorizaci právnických osob k činnostem při posuzování shody.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti autorizace a notifikace.
 • Rešerše a analýzy zahraničních dokumentů z oblasti posuzování shody.
 • Stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení autorizací právnických osob k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně návrhů na změny a zrušení autorizací a oznamování těchto skutečností ve věstníku ÚNMZ.
 • Zabezpečení notifikace českých autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům ES, popř. též v rámci dalších dohod o vzájemném uznávání.
 • Zajišťování činností souvisejících s mezinárodní spoluprácí v oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Zajišťování spolupráce se zainteresovanými institucemi.
 • Zpracování komplexních informací o oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Zpracování podkladů a koncepčních materiálů v oblasti posuzování shody a v oblasti technické normalizace.
 • Zpracování zpráv o činnosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.