Přeskočit navigaci

Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví

Charakteristika

Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví tvoří koncepci rozvoje státního zkušebnictví a technické normalizace, zpracovává metodiku v této oblasti a zajišťuje koordinaci tvorby technických předpisů ve výrobkových sektorech a koordinaci činnosti autorizovaných osob včetně jejich kontroly.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování kontrol autorizovaných osob - zpracování plánu kontrol, koordinace kontrolní činnosti a provádění kontroly autorizovaných osob.
 • Koordinace a uplatňování požadavků právních předpisů vztahujících se k autorizaci právnických osob k činnostem při posuzování shody.
 • Koordinace notifikace českých autorizovaných osob Evropské komisi.
 • Koordinace působení českých autorizovaných/notifikovaných osob včetně kontroly.
 • Poradenská činnost v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví a posuzování shody výrobkových skupin.
 • Rešerše a analýzy zahraničních dokumentů z oblasti posuzování shody.
 • Stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.
 • Tvorba koncepce rozvoje státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Tvorba metodiky v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.
 • Zajišťování činnosti poradních a odborných orgánů předsedy Úřadu.
 • Zajišťování činností souvisejících s mezinárodní spoluprací v oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Zajišťování spolupráce se zainteresovanými institucemi, zejména Českým institutem pro akreditaci, Českým normalizačním institutem, Českou obchodní inspekcí a sdruženími a asociacemi zainteresovaných subjektů.
 • Zastupování ČR a účast na jednání odborných skupin na úrovni Evropské komise a Rady EU a činnosti s tím související.
 • Zpracování komplexních informací o oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Zpracování podkladů pro návrhy právních předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky v oblasti normalizace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.