Přeskočit navigaci

Oblastní inspektor inspekce práce specialista

Charakteristika

Oblastní inspektor inspekce práce specialista koordinuje, metodicky usměrňuje a komplexně vykonává kontrolu na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek v rozsahu působnosti inspektorátu.

Činnosti

  • Komplexní výkon inspekce práce.
  • Konzultační a poradenská činnost, zpracování odborných stanovisek pro zaměstnavatele a zaměstnance.
  • Koordinace a metodické usměrňování výkonu kontrol na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek v rozsahu působnosti inspektorátu.
  • Rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech a
  • Vypracování odborných stanovisek k projektovým dokumentacím staveb, zda splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
  • Zpracování návrhů technických, organizační a jiných opatření v případě zjištěných nedostatků v dodržování předpisů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21497 - Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví 00 33 956

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.