Přeskočit navigaci

Inspektor úřadu inspekce práce specialista

Charakteristika

Inspektor úřadu inspekce práce specialista komplexně vykonává kontrolu na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek v celostátní působnosti. Stanovuje celostátní metodiku výkonu inspekce práce.

Činnosti

  • Komplexní výkon inspekce práce.
  • Přezkoumávání ve správním řízení rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty vydaných inspektorem inspektorátu a rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob.
  • Stanovování celostátní metodiky inspekce práce.
  • Vypracování zásad a pokynů pro provádění inspekční činnosti inspektorátů práce.
  • Zpracování hodnotících zpráv o výsledcích kontrolní činnosti inspektorátů v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
  • Zpracování informací a souhrnných řešení k zaměření celostátních programů činností v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.