Přeskočit navigaci

Oblastní inspektor inspekce práce

Charakteristika

Oblastní inspektor inspekce práce vykonává ve stanoveném rozsahu kontrolní činnost na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Činnosti

  • Odebírání vzorků, nařizování provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí.
  • Poskytování základních informací a poradenství v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
  • Stanovení termínů k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Ukládání pořádkové pokuty za neplnění povinností kontrolované osoby.
  • Vydávání rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních a pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady.
  • Vydávání rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci a práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců.
  • Výkon kontroly ve stanoveném rozsahu na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
  • Vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů.
  • Zpracování zpráv o provedených kontrolách.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.