Přeskočit navigaci

Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek

Charakteristika

Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek vykonává ve stanoveném rozsahu kontrolní činnost na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Činnosti

  • Odebírání vzorků, nařizování provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí.
  • Poskytování základních informací a poradenství v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
  • Stanovení termínů k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Ukládání pořádkové pokuty za neplnění povinností kontrolované osoby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vydávání rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních a pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady.
  • Vydávání rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci a práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců.
  • Výkon kontroly ve stanoveném rozsahu na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
  • Vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů.
  • Zpracování zpráv o provedených kontrolách.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.