Přeskočit navigaci

Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí

Charakteristika

Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťuje inspekční činnost v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

Činnosti

 • Dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo.
 • Kontrola dodržování právních předpisů katastrálními úřady při rozhodovací činnosti, včetně kontroly plnění lhůt stanovených právními předpisy.
 • Koordinace a metodické usměrňování odborných činností v dohledu a kontroly.
 • Metodické usměrňování inspekce výkonu státní správy katastru a dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností.
 • Předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů včetně rozhodování o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Sestavování plánu kontrol výkonu státní správy katastru nemovitostí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování stížností, oznámení a podnětů fyzických a právnických osob.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
 • Zastupování při soudních jednáních.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301
21650 - Kartografové a zeměměřiči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.