Přeskočit navigaci

Specialista katastru nemovitostí

Charakteristika

Specialista katastru nemovitostí zajišťuje výkon státní správy v oblasti katastru nemovitostí a správy bodových polí, včetně tvorby územní koncepce a koordinace těchto činností.

Činnosti

  • Činnosti při zápisu práv k nemovitostem do katastru nemovitostí.
  • Komplexní výkon činností při obnově katastrálního operátu.
  • Komplexní zajišťování činností při budování a správě zhušťovacích bodů a polohových a výškových podrobných bodových polí.
  • Projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.
  • Schvalování změn hranic katastrálních území.
  • Schvalování změn pomístního názvosloví a zabezpečování činností spojených se standardizací geografického názvosloví.
  • Tvorba územní koncepce katastru nemovitostí a koordinace jeho správy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon správy státního mapového díla velkých měřítek.
  • Výkon státní správy katastru nemovitostí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.