Přeskočit navigaci

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru

Charakteristika

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru vykonává odborné činnosti v rámci státního zdravotního dozoru pod odborným dohledem do doby získání specializované způsobilosti.

Činnosti

  • Koordinace přípravy podkladů pro správní řízení na základě výsledků běžného hygienického dozoru.
  • Plnění úkolů Integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
  • Podíl na zdravotní výchově obyvatelstva.
  • Spolupráce s dalšími odbory hygieny, orgány státní správy, kontrolními orgány a se sdělovacími prostředky.
  • Ukládání pokut za nesplnění nebo porušení povinností stanovených příslušným zákonem.
  • Ukládání sankcí v rozsahu oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrola plnění uložených opatření.
  • Vydávání rozhodnutí, povolení, stanovisek, zákazů a osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví.
  • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.