Přeskočit navigaci

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí

Charakteristika

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí koordinuje odborné činnosti v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Koordinace přípravy odborných podkladů pro správní řízení na základě výsledků běžného hygienického dozoru.
 • Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
 • Organizační a metodická činnost při výkonu státního zdravotního dozoru, preventivního a běžného hygienického dozoru a ukládání protiepidemických opatření.
 • Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažností zátěže populace vystavené rizikovým faktorům.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Poskytování vysoce specializované konziliární, expertizní a poradenské činnosti v oboru.
 • Stanovení, kontrola a hodnocení plnění odborných úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví.
 • Šetření složitých stížností, oznámení, podnětů.
 • Tvorba zdravotní politiky regionu ve spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy.
 • Účast na připomínkovém řízení při vydávání nových právních předpisů v ochraně veřejného zdraví.
 • Ukládání sankcí v rozsahu oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrola plnění uložených opatření.
 • Vydávání rozhodnutí, povolení, stanovisek, zákazů a osvědčení a plnění dalších úkolů.
 • Zavádění nových programů informačních systémů pro potřebu státního zdravotního dozoru.
 • Zpracování studií, hodnocení zdravotního stavu populace a kontrola výskytu infekčních nemocí a zajištění očkování.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.