Přeskočit navigaci

Asistent státního zdravotního dozoru

Charakteristika

Asistent státního zdravotního dozoru zajišťuje odborné činnosti v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Kontrola plnění uložených opatření a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění.
 • Kontrola včasného provedení vyšetření a odběrů biologického materiálu v souvislosti s výskytem infekčních nemocí.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Projednání přestupků a ukládání blokových pokut.
 • Projednání zjištěných nedostatků a nápravných opatření s odpovědnými osobami.
 • Provádění související administrativní a dokumentační práce v písemné a elektronické podobě.
 • Příprava podkladů a vydávání návrhu rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností.
 • Samostatné plnění úkolů orgánu OVZ .
 • Spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány.
 • Šetření stížností, oznámení, podnětů.
 • Šetření v terénu, odběr vzorků a samostatné provádění jednoduchých měření v místě šetření.
 • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).
 • Zajišťování chodu informačních systémů a evidence dat, jejich využívání pro preventivní zdravotnický dozor.
 • Zdravotní výchova obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.