Přeskočit navigaci

Pracovník státního zdravotního dozoru

Charakteristika

Pracovník státního zdravotního dozoru zajišťuje dílčí úkoly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Kontrola plnění uložených opatření a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Projednání zjištěných nedostatků a nápravných opatření s odpovědnými pracovníky.
 • Příprava odborných podkladů pro správní řízení orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Příprava podkladů a vydávání návrhu rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností.
 • Spolupráce na preventivních programech a studiích hygienické služby.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány.
 • Šetření stížností, oznámení, podnětů.
 • Šetření v terénu, odběr vzorků a samostatné provádění jednoduchých měření v místě šetření.
 • Vedení dokumentace v písemné a elektronické podobě.
 • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).
 • Využívání odborných programů informačních systémů.
 • Zdravotní výchova obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.