Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro sociální služby

Charakteristika

Specialista samosprávy pro sociální služby koordinuje a kontroluje úroveň poskytovaných služeb organizacemi kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálních služeb.
 • Koordinace a příprava podkladů k sestavování a hodnocení čerpání rozpočtu v oblasti sociálních služeb.
 • Koordinace činností při zřizování a samotné činnosti organizací kraje poskytujících sociální služby.
 • Metodické vedení, koordinace a komunikace s příspěvkovými organizacemi.
 • Spolupráce na tvorbě koncepčních materiálů kraje v oblasti sociálních služeb.
 • Spolupráce s ekonomickým odborem, odborem legislativním a právním a jednotlivými zařízeními poskytujících sociální služby.
 • Účast na rozborech hospodaření příspěvkových organizací, vč. kontroly plnění jednotlivých opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Vytváření podmínek pro jednotný postup obcí a dalších subjektů v kraji při zajišťování sociálních služeb.
 • Zpracování plánu rozvoje sociálních služeb zřizovaných krajem, včetně investičního rozvoje.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2635 - Specialisté v oblasti sociální práce 21 935 26 464
26351 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.