Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro sociální služby

Charakteristika

Specialista samosprávy pro sociální služby koordinuje a kontroluje úroveň poskytovaných služeb organizacemi kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálních služeb.
 • Koordinace a příprava podkladů k sestavování a hodnocení čerpání rozpočtu v oblasti sociálních služeb.
 • Koordinace činností při zřizování a samotné činnosti organizací kraje poskytujících sociální služby.
 • Metodické vedení, koordinace a komunikace s příspěvkovými organizacemi.
 • Spolupráce na tvorbě koncepčních materiálů kraje v oblasti sociálních služeb.
 • Spolupráce s ekonomickým odborem, odborem legislativním a právním a jednotlivými zařízeními poskytujících sociální služby.
 • Účast na rozborech hospodaření příspěvkových organizací, vč. kontroly plnění jednotlivých opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Vytváření podmínek pro jednotný postup obcí a dalších subjektů v kraji při zajišťování sociálních služeb.
 • Zpracování plánu rozvoje sociálních služeb zřizovaných krajem, včetně investičního rozvoje.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2635 - Specialisté v oblasti sociální práce 21 935 26 464
26351 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.