Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu

Charakteristika

Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu zajišťuje metodické vedení a koordinaci výkonu státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí na území kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pracovníkům správních úřadů nižšího stupně, organizacím a občanům.
 • Provádění kontrolní činnosti výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí správními úřady nižšího stupně na území kraje a pověřenými osobami k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních orgánů I. stupně v oblasti sociálně-právní ochrany.
 • Spolupráce s orgány veřejné správy.
 • Spolupráce s vězeňskou službou, soudy, probační a mediační službou, azylovými domy, léčebnami, obecní policií a dalšími institucemi a s orgány veřejné správy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vytváření podmínek a zabezpečování úkolů při zřizování a správě zařízení sociálně-právní ochrany.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
 • Zajišťování vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Zodpovědnost za správnost vydaných správních rozhodnutí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2635 - Specialisté v oblasti sociální práce 21 935 26 464
26355 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) 21 799 25 237

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.