Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby zajišťuje agendu poskytování sociálních služeb, provádí konzultační a poradenskou činnost v této oblasti, spadající do působnosti samosprávního úřadu.

Činnosti

  • Konzultační a poradenská činnost pro občany, obce a organizace ve věci poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi kraje.
  • Příjem žádostí o poskytnutí sociálních služeb v zařízeních příspěvkových organizací kraje, kontrola jejich úplnosti, vedení správního řízení.
  • Příprava rozhodnutí o zařazení do pořadníku čekatelů, přijetí do zařízení, poskytnutí pečovatelské služby, výše úhrady za služby, přemístění a ukončení pobytu v zařízení.
  • Spolupráce s orgány veřejné správy.
  • Vedení evidence žadatelů o poskytnutí sociálních služeb a pořadníky čekatelů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání podkladů pro účely odvolacího řízení a přezkoumání rozhodnutí pro MPSV ČR a soudy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34121 - Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy 00 24 521

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.