Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu vykonává v působnosti samosprávního úřadu odborné činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí a zajišťuje sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupinami občanů. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.
 • Kontrolní a metodická činnost ve vztahu ke správním úřadům nižšího stupně na území kraje.
 • Konzultace s klienty v oblasti sociálně-právní a konzultace k výkonu pěstounské péče.
 • Návštěva dětí v místě jejich bydliště nebo ve školských a zdravotnických zařízeních a ve věznicích.
 • Poskytování odborné pomoci občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu apod.
 • Příprava správních rozhodnutí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Příprava správních rozhodnutí ve věcech zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
 • Řešení stížností, oznámení a podnětů organizací a občanů.
 • Spolupráce na vypracování individuálního resocializačního plánu klienta.
 • Spolupráce s lékaři, pracovníky zařízení pro výkon ústavní výchovy, MPSV ČR a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a s  orgány veřejné správy a nestátními organizacemi.
 • Vedení evidence žadatelů, pěstounů a dětí osvojených nebo pěstounské péči.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování podkladů pro účely odvolacího řízení a přezkoumání rozhodnutí pro MPSV ČR a soudy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34125 - Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) 21 944 22 474

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.