Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče zajišťuje odborné činnosti v oblasti sociální péče spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Koordinace a usměrňování činnosti na úseku péče o staré, zdravotně postižené a nepřizpůsobivé občany.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti sociální péče pracovníkům správních úřadů nižšího stupně, organizacím a občanům.
 • Poskytování sociálně právního poradenství zdravotně postiženým občanům zejména v oblasti nároků na příspěvky, dávky a jiné výhody.
 • Provádění kontrol poskytování peněžitých a věcných dávek a bezúročných půjček.
 • Příprava rozhodnutí ve věcech nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných v oblasti sociální péče správními úřady nižšího stupně na území kraje.
 • Příprava smluv o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, fyzickým a právnickým osobám.
 • Řešení stížností, oznámení a podnětů organizací a občanů.
 • Sociálně právní poradenství a pomoc při zajišťování bydlení, zaměstnání a jiných životně důležitých potřeb klientů.
 • Spolupráce na sestavování návrhu rozpočtu v oblasti sociálního zabezpečení.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje sociálních služeb v samosprávném celku.
 • Spolupráce s vězeňskou službou, soudy, probační a mediační službou, azylovými domy, léčebnami, obecní policií a dalšími institucemi a s orgány veřejné správy.
 • Šetření v domácnostech žadatelů o jednorázové příspěvky.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení správních řízení ve věci příspěvku na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného těžce zdravotně postiženým občanům.
 • Zajišťování agendy související s vymáháním příspěvků na výživu, dávek sociální péče a půjček.
 • Zpracování podkladů pro účely odvolacího řízení a přezkoumání rozhodnutí pro MPSV ČR a soudy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.