Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro sociální služby

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro sociální služby zajišťuje agendu v oblasti sociálních služeb v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola organizací poskytujících sociální služby, předkládání nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků.
  • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti sociálních služeb.
  • Spolupráce při přípravě rozpisu a sledování čerpání prostředků pro oblast sociálních služeb.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování podkladových materiálů k přijetí, přemístění či ukončení pobytu klienta v zařízeních sociální péče, případně o poskytnutí dalších sociálních služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34121 - Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy 00 24 521

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.