Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu provádí sociální depistáž za účelem zajišťování podkladů pro sociální integraci klientů do společnosti. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Pomoc klientům při vyplňování různých formulářů a vyřizování osobních záležitostí na úřadech.
 • Poskytování základního sociálně právního poradenství.
 • Řešení konfliktů v romských komunitách, spolupráce na smírčím vyjednávání.
 • Spolupráce s organizacemi dětí a mládeže při využití volného času romských dětí a mládeže.
 • Spolupráce s romskými a jinými nevládními organizacemi.
 • Vedení přehledu o projektech a akcích organizovaných v rámci protidrogové prevence ve správním obvodu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů o práci.
 • Zajišťování dokumentace k problematice zneužívání alkoholu a jiných návykových látek ve správním obvodu.
 • Zajišťování úkolů v rámci prevence kriminality, drogové prevence apod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34125 - Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) 21 944 22 474

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.