Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dávek sociální péče. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Kontrolní činnost.
 • Podávání návrhů na trestní stíhání pro neplnění vyživovací povinnosti.
 • Pokladní činnost, zajišťování výplaty dávek sociální péče, příspěvků na výživu apod..
 • Poskytování základního sociálně právního poradenství občanům v oblasti poskytování dávek sociální péče.
 • Provádění místních šetření podle pokynů ke zjištění sociálních poměrů klienta.
 • Účast na soudním jednání ve věci řízení pro neplnění vyživovacích povinnosti povinným.
 • Vedení příslušné spisové dokumentace.
 • Vedení správního řízení o dávkách sociální péče, příspěvku na výživu, bezúročných půjčkách apod. poskytovaných podle příslušných předpisů.
 • Vydávání průkazu mimořádných výhod, vedení jejich evidence a rozhodování o jejich platnosti.
 • Vymáhání příspěvků na výživu, přeplatků na dávkách sociální péče, bezúročných půjčkách, apod.
 • Vyřizování korespondence s orgány činnými v trestním řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.