Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro cestovní ruch

Charakteristika

Specialista samosprávy pro cestovní ruch koordinuje oblast cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Koordinace a spolupráce na tvorbě a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu.
 • Koordinace přípravy a realizace propagačních materiálů.
 • Koordinace realizace krajských rozvojových projektů cestovního ruchu.
 • Koordinace zpracování materiálů pro orgány samosprávy.
 • Poradenská činnost pro orgány obcí a ostatní subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 • Provádění analýz rozvoje cestovního ruchu.
 • Předkládání návrhů financování rozvoje cestovního ruchu.
 • Sledování vývojových trendů, legislativy a programů rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu.
 • Spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu, s podniky, s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zajišťování a podílení se na prezentaci regionu na veletrzích.
 • Zajišťování spolupráce s orgány obcí a profesními sdruženími.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.