Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch zajišťuje odborné činnosti na úseku rozvoje cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Aktualizace databáze v oblasti informačních center, ubytovacích kapacit a cestovních kanceláří.
 • Poradenská činnost pro orgány obcí a ostatní subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 • Příprava a zajišťování propagačních materiálů.
 • Příprava podkladů pro porady a jednání Výboru pro cestovní ruch a informace.
 • Sledování vývojových trendů, legislativy a programů rozvoje v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu.
 • Spolupráce na analýzách rozvoje cestovního ruchu.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci domácích a zahraničních veletrhů a výstav cestovního ruchu.
 • Spolupráce na realizaci krajských rozvojových projektů cestovního ruchu.
 • Spolupráce na tvorbě a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu.
 • Spolupráce s informačními centry na území kraje.
 • Spolupráce s jinými odbory úřadu.
 • Spolupráce s orgány obcí a profesními sdruženími.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zpracování materiálů pro orgány samosprávy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.