Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro cestovní ruch

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro cestovní ruch zajišťuje agendu cestovního ruchu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Metodické řízení informačního turistického centra.
 • Podpora a zajišťování činností na úseku přípravy vstupu ČR do EU.
 • Poskytování potřebné součinnosti při přípravě dokumentů programového a strategického charakteru.
 • Prodej propagačních materiálů a předmětů.
 • Propagace samosprávného celku na veletrzích a výstavách cestovního ruchu.
 • Prověřování stížností, podnětů a oznámení občanů v oblasti cestovního ruchu, spolupráce při jejich vyřizování.
 • Spolupráce při vytváření a zveřejňování tiskových zpráv a aktualit, podílení se na publicistické činnosti.
 • Spolupráce s jinými útvary úřadu, ostatními regiony, profesními sdruženími a dalšími subjekty.
 • Vedení přehledu programových podpor, grantových a dotačních titulů v oblasti cestovního ruchu.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zajišťování ediční činnosti dle plánu daného kalendářního roku.
 • Zajišťování propagačních tiskovin.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44191 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu 00 26 914

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.