Přeskočit navigaci

Pracovník informačního centra samosprávy

Charakteristika

Pracovník informačního centra samosprávy zajišťuje základní informační servis a poradenství pro občany. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Podávání turistických, občanských a jiných informací o samosprávném celku.
  • Prodej propagačních materiálů a předmětů.
  • Přijímání stížností, žádostí a námětů.
  • Řízení a zajišťování provozu informačního centra.
  • Shromažďování a aktualizace informací o možnostech rekreace, sportu, ubytovacích a stravovacích službách v regionu.
  • Spolupráce při vytváření a zveřejňování tiskových zpráv a aktualit a podílení se na publicistické činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení agendy ztrát a nálezů.
  • Zajišťování publicity významných společenských akcí a spolupráce na přípravě prezentačních akcí.
  • Zpracování a vydávání formulářů, tištěných materiálů a poradenství při jejich vyplňování.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4225 - Pracovníci v informačních kancelářích 19 593 21 958
42250 - Pracovníci v informačních kancelářích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.