Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport

Charakteristika

Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport koordinuje a zajišťuje odborné činnosti na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Metodická pomoc předškolním zařízením, školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti organizace jejich činnosti a školských předpisů.
  • Sledování vývoje a možností dotační politiky a přenášení informací na zainteresované subjekty.
  • Spolupráce s oddělením kontrolním a právním na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky.
  • Spolurozhodování o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu.
  • Tvorba a aktualizace koncepce tělovýchovy, sportu a výchovně vzdělávací soustavy v samosprávním celku.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o podporu.
  • Zpracování zpráv o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.