Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport zajišťuje odborné činnosti na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola vynakládání prostředků z rozpočtu regionu do oblasti tělovýchovy a sportu.
  • Metodická pomoc v oblasti podpory mezinárodní spolupráce.
  • Odborná a metodická činnost ve školách, školských zařízeních a občanských sdruženích v rozsahu své působnosti.
  • Poradenství a monitoring v oblasti českých i zahraničních grantových nabídek pro školy a školská zařízení.
  • Sledování mobility mládeže kraje.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách a tvorbě koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v regionu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování propagace tělovýchovy a sportu.
  • Zpracování koncepce rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže a rozvoje sportu, včetně zdravotně handicapovaných.
  • Zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti tělovýchovy a sportu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.