Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro kulturu

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro kulturu vede agendu a zajišťuje dílčí činnosti na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Plánování kulturních akcí pro daný kalendářní rok a zajišťování jeho plnění.
  • Příprava a zajišťování akcí a kurzů v oblasti kultury, výchovy a vzdělávání.
  • Příprava smluv o finančních příspěvcích, kontrola plnění těchto smluv.
  • Spolupráce při řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací.
  • Spolupráce při tvorbě rozpočtu, sledování čerpání finančních prostředků.
  • Spolupráce s příslušnými agenturami, kulturními institucemi a občanskými sdruženími.
  • Vedení příslušné dokumentace k realizovaným akcím, kronikářská činnost.
  • Zabezpečování organizačních a pořadatelských prací při realizaci kulturních programů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.