Přeskočit navigaci

Specialista regionální rady

Charakteristika

Specialista regionální rady koordinuje a komplexně zajišťuje činnosti spadající do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Hodnocení a bodování předložených projektů.
 • Komplexní činnost související s implementací určených operačních programů a iniciativ.
 • Poskytování poradenství potencionálním žadatelům.
 • Poskytování servisu Regionální radě, poradním skupinám a Výboru regionálního rozvoje.
 • Příprava návrhu smluv s příjemci o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů pro vybrané projekty.
 • Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje.
 • Sběr informací týkajících se předstrukturálních (PHARE) a strukturálních fondů a iniciativ EU.
 • Sledování informací a legislativy Evropské unie z oblasti strategického rozvoje.
 • Studium informačních zdrojů a trendů ve vymezené oblasti včetně zahraničních, předkládání návrhů jejich praktického využití pro potřebu kraje.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání