Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník regionální rady

Charakteristika

Samostatný pracovník regionální rady zajišťuje odborné činností spadající do náplně práce regionální rady pro rozvoj kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Komunikace s dalšími regiony.
 • Poskytování poradenství potencionálním žadatelům.
 • Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje.
 • Sběr informací týkajících se předstrukturálních (PHARE) a strukturálních fondů a iniciativ EU (INTERREG), navrhování možností čerpání finančních prostředků z EU.
 • Spolupráce na přípravě návrhu smluv s příjemci podpory poskytnuté ze strukturálních fondů pro vybrané projekty.
 • Studium informačních vývojových trendů, zpracování návrhů jejich využití pro potřebu kraje.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vkládání dat o projektech do monitorovacího systému MSSF.
 • Zajišťování činností spojených s implementací Společného regionálního operačního programu České republiky na území kraje.
 • Zajišťování hodnocení a bodování projektů.
 • Zajišťování komunikace s předkladateli projektů a partnery v systému implementace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.