Přeskočit navigaci

Stavební technik samosprávy specialista

Charakteristika

Stavební technik samosprávy specialista koordinuje a zajišťuje odborné činnosti na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření stavebně technického dozoru v průběhu realizace stavby.
 • Kontrola a koordinace vyhodnocování čerpání schválených výdajů rozpočtu a nákladů jednotlivých investičních akcí.
 • Koordinace přípravy podkladů pro uzavírání smluv v předprojektové a projektové přípravě jednotlivých investičních akcí.
 • Koordinace výběru stavenišť pro jednotlivé investiční akce.
 • Provádění veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek.
 • Předávání staveniště zhotoviteli včetně příslušných podkladů.
 • Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.
 • Stavebně technický dozor na jednotlivých stavbách.
 • Účast na jednáních se zhotovitelem stavby či subdodavateli.
 • Včasné a soustavné doplňování dokumentace podle níž se stavba provádí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
 • Zajištění veškerých podkladů potřebných pro ohlášení staveb stavebnímu úřadu.
 • Zajišťování archivace projektové dokumentace, studií a další dokumentace k jednotlivým investičním akcím.
 • Zajišťování předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby pro jednotlivé investiční akce.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21425 - Stavební inženýři přípravy a realizace investic 41 526 34 130

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.