Přeskočit navigaci

Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování

Charakteristika

Referent specialista koncepce rozvoje územního plánování vykonává nejnáročnější koncepční činnosti rozvoje územního plánování s nutnou znalostí celkové právní úpravy veřejné správy.

Činnosti

  • Tvorba celostátních koncepcí zejména politiky územního rozvoje pro koordinaci rozvoje v oblastech veřejné správy, hospodářské, integrace základních faktorů trvale udržitelného rozvoje, ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny z hlediska vytváření systémů ekologické stability, koordinace řešení ochrany přírody, ekologie a zemědělského a lesního hospodářství, koncepce ochrany krajiny ve vztahu k osídlení.
  • Tvorba koncepcí rozvoje s územními dopady na krajské i obecní úrovni s uplatněním totožných, výše uvedených hledisek.
  • Tvorba metodických doporučení pro výklady ustanovení právních předpisů na úseku rozvoje územního plánování a zajišťování dalších podkladů pro usměrňování a sjednocování výkonu státní správy a praxi orgánů územního plánování.
  • Tvorba návrhů právních předpisů - příprava věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů a jiných právních předpisů a směrnic pro tvorbu územních plánů.
  • Zpracovávání dílčích stanovisek k návrhům právních předpisů jiných správních orgánů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 31 543
21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.