Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky koordinuje a zajišťuje činnosti na úseku správy kulturních památek spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Komplexní vedení agendy dotací na obnovu kulturních památek a nepamátkových objektů v ochranných pásmech kulturní památky ve správním obvodu.
  • Komplexní zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek.
  • Kontrola plnění zákonných povinností vlastníků kulturních památek.
  • Plnění funkce orgánu státní památkové péče pro území příslušného správního obvodu.
  • Plnění funkce orgánu státního stavebního dohledu ve správním obvodu obecného úřadu.
  • Podávání informací na úseku státní památkové péče.
  • Prověřování a řešení stížností, podání, oznámení a petic.
  • Předkládání návrhů na zařazení ohrožených kulturních památek do programů obnovy Ministerstva kultury ČR.
  • Rozhodování o podmínkách péče a ochrany kulturních památek, včetně způsobu financování a jeho kontroly.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.