Přeskočit navigaci

Metodik samosprávy rozvoje regionu

Charakteristika

Metodik samosprávy rozvoje regionu poskytuje metodickou pomoc a poradenství obcím a zájmovým subjektům v oblasti strategie a podpory regionálního rozvoje spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrolní činnost ve vymezených oblastech.
  • Metodická a konzultační činnost v oblasti strategie rozvoje regionu.
  • Příprava podkladů a vypracovávání materiálů pro orgány kraje.
  • Spolupráce na přípravě a realizaci rozvojových dokumentů.
  • Spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů.
  • Spolupráce s ostatními odbory, KHK, KHS, úřady práce, podniky a obcemi v územním obvodu kraje.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení registru svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob, provádění změn a udělování osvědčení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.