Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy rozvoje regionu

Charakteristika

Specialista samosprávy rozvoje regionu koordinuje a zajišťuje úkoly v oblasti strategického rozvoje regionu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy, ukládání spisů a jejich archivace.
 • Koordinace zpracovávání analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje.
 • Metodická činnost v oblasti přípravy projektů a grantových schémat.
 • Poskytování poradenství žadatelům o podporu z programů EU.
 • Příprava podkladů pro rozhodování orgánů kraje.
 • Řízení a kontrola činnosti jednotlivých úseků.
 • Sběr informací ze strukturálních fondů EU a iniciativ EU, zpracování návrhů možností čerpání finančních prostředků z EU.
 • Spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj při vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje.
 • Spolupráce s ostatními odbory, KHK, KHS, úřady práce, podniky a obcemi v územním obvodu kraje.
 • Studium informačních vývojových trendů, zpracování návrhů jejich využití pro potřebu kraje.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vymezování oblastí regionu pro rozvoj.
 • Zabezpečování úkolů v působnosti kraje vyplývajících ze vstupu ČR do EU.
 • Zpracování a aktualizace Programu rozvoje územního obvodu kraje.
 • Zpracování analýz hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje.
 • Zpracování studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje se zaměřením na příslušnou oblast např. dopravy, komunikačních technologií, venkova, zemědělství a cestovního ruchu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 39 059 33 018
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 35 036

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.