Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy rozvoje regionu

Charakteristika

Specialista samosprávy rozvoje regionu koordinuje a zajišťuje úkoly v oblasti strategického rozvoje regionu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy, ukládání spisů a jejich archivace.
 • Koordinace zpracovávání analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje.
 • Metodická činnost v oblasti přípravy projektů a grantových schémat.
 • Poskytování poradenství žadatelům o podporu z programů EU.
 • Příprava podkladů pro rozhodování orgánů kraje.
 • Řízení a kontrola činnosti jednotlivých úseků.
 • Sběr informací ze strukturálních fondů EU a iniciativ EU, zpracování návrhů možností čerpání finančních prostředků z EU.
 • Spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj při vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje.
 • Spolupráce s ostatními odbory, KHK, KHS, úřady práce, podniky a obcemi v územním obvodu kraje.
 • Studium informačních vývojových trendů, zpracování návrhů jejich využití pro potřebu kraje.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vymezování oblastí regionu pro rozvoj.
 • Zabezpečování úkolů v působnosti kraje vyplývajících ze vstupu ČR do EU.
 • Zpracování a aktualizace Programu rozvoje územního obvodu kraje.
 • Zpracování analýz hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje.
 • Zpracování studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje se zaměřením na příslušnou oblast např. dopravy, komunikačních technologií, venkova, zemědělství a cestovního ruchu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.