Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník rozvoje regionu

Charakteristika

Samostatný pracovník rozvoje regionu zajišťuje činnosti v oblasti strategického rozvoje regionu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Analýza stavu a zpracování návrhu způsobu a forem podpory malého a středního podnikání v rámci kraje.
 • Kontrola účelovosti věcného a finančního plnění ve vztahu realizace projektů z podprogramů Programového fondu kraje.
 • Poskytování informací z předmětné oblasti v rozsahu příslušného zákona.
 • Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje.
 • Přípravné práce včetně zajišťování metodické činnosti ve vztahu k Programovému fondu kraje.
 • Sběr informací ze strukturálních fondů EU a iniciativ EU, zpracování návrhů čerpání finančních prostředků z EU.
 • Spolupráce při vymezování oblastí regionu pro rozvoj.
 • Spolupráce při zpracování a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu kraje.
 • Studium informačních vývojových trendů, zpracování návrhů jejich využití pro potřebu kraje.
 • Vedení přehledu o státních dotacích poskytnutých obcím a jiným subjektům.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování agendy investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje.
 • Zpracování analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje v příslušné oblasti.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.