Přeskočit navigaci

Specialista kontroly živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Specialista kontroly živností samosprávního úřadu zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku živnostenské kontroly a dozoru spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, ukládání sankcí.
 • Dozor, kontrola, ukládání sankcí nad živnostenským podnikáním podle příslušných předpisů.
 • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy.
 • Kontrola výkonu státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů v obvodu kraje, odpovědnost za přípravu a správnost prováděné kontroly.
 • Metodická pomoc obecním živnostenským úřadům v oblasti kontroly, zajišťování zpracování metodiky a její aktualizace.
 • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám na úseku živnostenské kontroly.
 • Provádění řízení o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů I. stupně v územním obvodu kraje.
 • Přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů.
 • Spolupráce s odborem živností MPO.
 • Spolupráce se správními úřady.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zastupování úřadu před soudy.
 • Zpracování komplexních plánů kontrol a metodické činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.