Přeskočit navigaci

Specialista registrace živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Specialista registrace živností samosprávního úřadu zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku správy a registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy.
  • Kontrola výkonu státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
  • Koordinace a usměrňování obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu na úseku živností a živnostenského rejstříku.
  • Koordinace zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.
  • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám na úseku živností.
  • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
  • Spolupráce s odborem živností MPO.
  • Spolupráce s příslušnými správními úřady, s krajskou a okresními hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy.
  • Usměrňování správních postupů v kraji, vyřizování písemností, dotazů, poskytování informací o aktuálním vývoji živnostenské agendy.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.